Polityka prywatności

Dnia 25.05.2018 roku w związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych wynikającymi z wejścia w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO], w związku z tym chcielibyśmy przekazać informacje dotyczące tej ustawy, takie jak:

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Obrót Nieruchomościami Dziaduch z siedzibą w Gdyni, ul. Abrahama 48A/4, 81-395, adres do kontaktu w sprawach danych osobowych: nieruchomosci@dziaduch.pl

2. W jakich celach przetwarzamy twoje dane?

  • przekazanie i realizacja oferty usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przez Administratora danych osobowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody,
  • przekazanie oferty i realizacja usługi doradztwa kredytowego przez Administratora danych osobowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody,
  • realizacji i rozliczenia umowy zawartej z Administratorem danych osobowych – nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy,
  • marketingowych i reklamowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody,
  • zbieranie, przechowywanie, wykorzystanie danych osobowych do celów wskazanych w Umowie celem realizacji umowy przez Administratora danych osobowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody.

3. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowią przepisy:

  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku podejmowania na Twoje żądanie czynności przed zawarciem umowy, a także w związku z realizacją umowy,
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz obowiązków wynikających z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby związane z dochodzeniem roszczeń przez każdą ze stron.

4. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione, za Twoją zgodą dla doradcy kredytowego, pracownikom zatrudnionym w naszej Firmie, firmom deweloperskim, Kancelariom Notarialnym z którymi współpracujemy w celu realizacji umowy.

5. W każdym czasie masz prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. W celu uzyskania tych informacji Administrator udzieli Ci informacje w siedzibie Firmy, lub korespondencyjnie. W dowolnym momencie możesz zgodę wycofać, której dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, pisemnie do Administratora na adres: nieruchomosci@dziaduch.pl

6. Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.